ಶಾಂಘೈ ಕೊರೆವೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಮೆಟಲ್ ಡೆಕ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ